top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen FutureMap (hierna: FM) en de opdrachtgever met betrekking tot de verkoop en levering van diensten zoals o.a. het verzorgen van lezingen, presentatiewerkzaamheden, workshops, het leveren van advies, het schrijven van artikelen.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever, degene die een opdracht verstrekt aan FM, voor levering van één of meerdere diensten/goederen zoals o.a. omschreven in artikel 1.1.

3. Bedingen die zijn opgenomen in algemene voorwaarden van opdrachtgever, die afwijken van de Algemene Voorwaarden van FM, worden alleen aanvaard wanneer deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door FM en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Aanbieding en bevestiging

1. Alle aanbiedingen van FM zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Een overeenkomst tussen FM en de opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke of elektronische goedkeuring van de offerte. De uitdrukkelijke instructie de werkzaamheden aan te vangen voorafgaand aan de schriftelijke of elektronische goedkeuring geldt als voorlopige goedkeuring van de offerte.

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

1. FM zal al het redelijke doen om zich optimaal voor te bereiden en de opdracht in overleg met de opdrachtgever af te stemmen op diens doelstellingen en organisatie.

2. FM zal iedere opdracht naar eer en geweten naar beste kunnen ten uitvoer brengen, in overeenstemming met de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever.

3. FM is respectvol ten aanzien van haar toehoorders en opdrachtgever(s).

 

Artikel 5: Geheimhouding

1. FM gaat vertrouwelijk om met alle vertrouwelijke informatie die FM t.b.v. een opdracht door de opdrachtgever verstrekt krijgt.

            

Artikel 6: Intellectuele eigendom

1. Het is niet toegestaan naam en/of beeltenis van FM te gebruiken in publicitaire uitingen zoals advertenties e.d., noch op schrift noch op internet, zonder schriftelijke toestemming van FM met uitzondering van gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.

2. FM behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op het door haar voor de opdrachtgever ontwikkelde materiaal. Opdrachtgever mag dit materiaal niet kopiëren, reproduceren, heruitgeven, uploaden, verzenden, publiekelijk vertonen of gebruiken om afgeleid werk te produceren of distribueren voor gebruik buiten de interne bedrijfsvoering zonder schriftelijke toestemming van FM.

 

Artikel 7: Pers

1. De aanwezigheid van pers en/of cameraploegen bij lezingen, presentaties, workshops

etc. van FM dient altijd vooraf met FM te worden overlegd. FM heeft te allen tijde het recht contact met, of optreden in bijzijn van pers en/of cameraploegen te weigeren.

2. Eventueel te vervaardigen foto’s, geluid of beeldopnames van FM en/of het door haar ontwikkelde materiaal mogen op geen enkele manier worden openbaar gemaakt zonder toestemming vooraf van FM.

 

Artikel 8: Betaling

1. Alle prijzen genoemd, zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch, zijn, mits anders vermeld, exclusief btw, reis- en verblijfskosten.

2. Na het leveren van de dienst door FM, ontvangt de opdrachtgever van FM een factuur voor het te betalen bedrag. Betaling aan FM dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

3. FM is gerechtigd om 1% rente per maand én administratiekosten à €50,- excl. btw in rekening te brengen indien geen betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is FM bovendien gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten tot volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, zonder dat FM op enige wijze tegenover de opdrachtgever aansprakelijk zal zijn voor schade die daardoor zal ontstaan.

4. De opdrachtgever is aan FM alle buitengerechtelijke kosten, onverminderd de gerechtelijke kosten die FM maakt, verschuldigd, indien de opdrachtgever de door haar verschuldigde som niet tijdig voldoet.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van FM op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

1. FM is niet aansprakelijk voor schade aan derden, voor zover deze is toe te rekenen aan haar.

2. FM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade toegebracht aan de opdrachtgever dan wel aan derden in het kader van de overeenkomst.

3. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van directe personenschade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van FM.

4. FM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Indien FM toch aansprakelijk zou zijn voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

 

Artikel 10: Annulering opdracht

1. Beëindiging van de overeenkomst, oftewel annulering door de opdrachtgever is mogelijk. Tot 30 dagen voor aanvang van een dienst kan de opdrachtgever kosteloos annuleren. Echter, indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt binnen 30 dagen voor de (1e) dag van uitvoering, heeft FM recht op de volgende door de opdrachtgever te betalen vergoeding:

  • Bij annulering tussen de 30een 14e dag voor aanvang van de dienst is de opdrachtgever verplicht 50% van de afgesproken vergoeding te betalen.

  • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de dienst is de opdrachtgever verplicht om 75% van de afgesproken vergoeding te betalen.

2. In geval de opdrachtgever na aanvang van de dienst de opdracht tussentijds beëindigt of anderszins niet langer van de dienst gebruik maakt, is de opdrachtgever verplicht om 100% van de afgesproken vergoeding te betalen en heeft de opdrachtgever geen recht op enige verdiscontering of terugbetaling.

3. Wanneer wegens zwaarwegende redenen of overmacht een vooraf overeengekomen dienst door FM niet geleverd kan worden, zal FM in overleg met de opdrachtgever, alles in het werk stellen om óf voor passende vervanging te zorgen, dan wel een nieuwe datum af te stemmen of een andere voor beide partijen passende oplossing te zoeken. Indien dit niet mogelijk is, dan is FM in geval van overmacht gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat zij tot vergoeding van enige schade is verplicht. Bij vervanging wordt het overeengekomen honorarium aangepast aan het geldende honorarium van de vervanger.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht.

bottom of page